Logo

Priser

Image

Vårt salær fastsettes i utgangspunktet på grunnlag av medgått tid på oppdraget, men vi tar også hensyn til sakens art, vanskelighetsgrad og utfall. Medgått tid beregnes pr. påbegynt kvarter, til alt arbeid i anledning oppdraget, herunder telefonsamtaler, korrespondanse, møter, reisetid, forberedelser og etterarbeid. Timepris vil fremkomme av oppdragsbekreftelse.

Våre veiledende timepriser er:

For oppdrag for næringslivsklienter og private klienter med forsikringsdekning
Kr. 1.800,- eks. mva., kr. 2.250,- inkl. mva.

For andre type oppdrag for private klienter
Kr. 1.600,- eks. mva., kr. 2.000,- inkl. mva.

For oppdrag som innvilges fri rettshjelp:
Den til enhver tid gjeldende sats, for tiden kr. 995,- eks. mva.

Enkeltkonsultasjoner på inntil en time faktureres med en time i henhold til ovenfor nevnte satser.

Oppjustering av timesats kan evt. skje ved årsskifte.

I tillegg til salær, vil det kunne komme utlegg til rettsgebyr, fagkyndig uttalelse, vitner eller andre eksterne bidragsytere i saken samt reise- og diettutgifter etter statens satser. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget. Unntak fra dette gjelder for offentlige gebyrer.